زیر بنا

چگونگی محاسبه بالکن در سند ملک

زمانی که در خصوص املاک مختلف صحبت می شود یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده، متراژ زیر بنای آن ملک است.  برای بسیاری از افراد سوال است که آیا…
فهرست