شرط پشیمانی

بررسی جامع حق پشیمانی

در زمان معاملات مختلف ممکن است به هر دلیلی یکی از طرفین معامله از ادامه معامله پشیمان شود. در این صورت اگر حق پشیمانی تعریف نشده باشد به مشکل برخواهند…
فهرست