قانون

بررسی جریمه ی دیرکرد پرداخت اجاره

ممکن است برایتان سوال باشد در صورتی که مستاجر، اجاره خود را به موقع پرداخت نکند آیا مشمول جریمه می شود یا خیر؟ عدم پرداخت به موقع اجاره بها توسط…
جریمه دیرکرد
فهرست