مجوز ساخت مسکن

مراحل دریافت مجوز ساخت و ساز

هر ساخت و سازی نیاز به دریافت مجوز دارد. فرق ندارد قصد ساخت آپارتمانی بر روی زمینی داشته باشید و یا تخریب و نوسازی یک ملک کلنگی را در نظر…
Construction permit
فهرست